Đề cương tuyên truyền nghị định số 110/2013/NĐ-CP

[19.11.2013 10:29]
Đề cương tuyên truyền nghị định số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ:
[Đã đọc: 1422]
Xem tiếp...

Huyện Lộc Ninh với “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

[14.11.2013 14:22]
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 trên địa bàn huyện, với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong tuần lễ triển khai, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt Ngày Pháp luật.
[Đã đọc: 2080]
Xem tiếp...

kế́ hoạ̣ch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 của UBND tỉ̉nh Bì̀nh Phước

[14.11.2013 11:18]
.
[Đã đọc: 916]
Xem tiếp...

kế́ hoạ̣ch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 của Bộ Tư pháp

[14.11.2013 11:10]
.
[Đã đọc: 986]
Xem tiếp...

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM (09/11/2013)

[14.11.2013 10:51]
.
[Đã đọc: 922]
Xem tiếp...

Huyện Lộc Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 trên địa bàn huyện

[14.11.2013 09:01]
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; căn cứ Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Ngày Pháp luật) năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
[Đã đọc: 1734]
Xem tiếp...

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Lộc Ninh tổ chức các lớp tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2013

[05.11.2013 16:35]
Từ ngàn xưa, ông cha ta đã dạy: “Bà con hàng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau”, “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Điều đó cho thấy người xưa đã hiểu thấu, thấm nhuần được tư tưởng đoàn kết, tương thân, tương ái, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, nhất là trong hoạn nạn, khó khăn, sẵn sàng “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, “Lá lành đùm lá rách”.
[Đã đọc: 922]
Xem tiếp...

Hội đồng PHPBGDPL huyện Lộc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn hòa giải viên ở cơ sở

[23.10.2013 16:30]
Ngày 18/10/2013, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Lộc Ninh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác hòa giải ở cơ sở cho trên 100 học viên là hòa giải viên ở các khu phố, ấp trên địa bàn các xã: Lộc Thiện, Lộc Tấn, Lộc Thái và thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.
[Đã đọc: 896]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4


Loading...