Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới

Xem hình
Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 18/11/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước “về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới”,

Ngày 22/02/2016 vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTGHU về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới”.

Hướng dẫn nhằm định hướng tính liên tục trong thực hiện Chỉ thị, thời gian từ sau Đại hội XII đến Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị và triển khai thực hiện quyết định mới của Trung ương, trong đó, việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW dự kiến tổ chức vào dịp 19/5/2016.

Tại Hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã định hướng bảy nội dung quan trọng để các cấp ủy cơ sở đảng triển khai thực hiện, đó là:

- Xây dựng nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cùng với việc nghiên cứu, tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp;

- Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 và các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn những vấn đề trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của mình, thảo luận về giải pháp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém, mang lại niềm tin trong nhân dân;

- Tùy điều kiện cụ thể, tổ chức trao đổi, tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) đã ban hành  về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước phù hợp với đặc điểm công việc của từng cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là trong phương pháp dạy và học trong các cấp học, bậc học. Xây dựng nội dung giáo dục đạo đức của Bác đưa vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa ở nhà trường;

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thường xuyên giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW. Làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 01/4/2016./.Họa My (Theo Văn phòng HĐND-UBND huyện Lộc Ninh)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...