Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn nhắc nhở việc xây dựng và gửi kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

Xem hình
Ngày 08/3/2016 vừa qua, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh, ông Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ký ban hành Công văn số 57-CV/HU về việc “Nhắc nhở xây dựng và gửi kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo tinh thần Công văn này, ngày 02/3/2015, Huyện ủy đã ban hành Công văn số 393-CV/HU đến các cấp ủy cơ sở đảng về việc “Xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo đó chủ trương kết hợp hai bản đăng ký “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đăng ký “nêu gương” theo Quy định số 101-QĐ/TW thành một bản: ”Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua quá trình theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho thấy, một số cơ sở đảng, đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Công văn trên.

Do vậy, tại Công văn mới này, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ sở đảng triển khai việc xây dựng và gửi kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW theo đúng Công văn số 393-CV/HU và gửi về chi bộ cơ quan nơi công tác, chậm nhất vào ngày 18/3/2016.

Đối với các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ngoài việc gửi kế hoạch về chi bộ cơ quan nơi công tác, cần gửi một bản về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy – cơ quan Thường trực Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị).

Đối với các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy gửi thêm một bản về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị) trước ngày 18/3/2016 để tổng hợp, báo cáo Thường trực Huyện ủy, Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.

Được biết, ngày 22/02/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh cũng vừa ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTGHU về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới”. Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã định hướng bảy nội dung quan trọng để các cấp ủy cơ sở đảng triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2016./.Họa My (Theo Văn phòng HĐND-UBND huyện Lộc Ninh)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...