Về việc đăng tải các văn bản có liên quan đến Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, huyện năm 2014-2015 và năm 2016-2017

Xem hình
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện tìm hiểu, nắm bắt tốt hơn và hưởng ứng, tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2016-2017,

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh xin đăng tải, giới thiệu một số văn bản, tài liệu có liên quan đến Hội thi năm 2014-2015 và năm 2016-2017:

1/ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật;

2/ Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 05/4/2014 của UBND huyện Lộc Ninh về việc thành lập Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ II,năm 2014-2015;

3/ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND huyện Lộc Ninh về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ II, năm 2014-2015;

4/ Quyết định số 09/QĐ.BTC-HTSTKT ngày 09/6/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh về việc Công nhận, khen thưởng các mô hình, sản phẩm đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ II, năm 2014-2015;

5/ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND huyện Lộc Ninh về việc Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ III, năm 2016-2017;

6/ Quyết định số 03/QĐ.BTC-HTSTKT ngày 07/4/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ III, năm 2016-2017;

7/ Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ III, năm 2016-2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HTSTKT ngày 07/4 /2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện).

8/ Kế hoạch số 02/KH.BTC-HTSTKT ngày 31/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện về việc Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ II; phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ III và tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2016-2017.

Ban Biên tập sẽ tiếp tục đăng tải các văn bản có liên quan.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng của quý vị!Họa My (Theo VP HĐND-UBND huyện)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...