Về việc đăng tải, giới thiệu các văn bản liên quan đến công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền các nội dung về Hiệp định thương mai tự do

Xem hình
Căn cứ Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới được ban hành tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Chương trình hành động số 44-CTHĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016;

Thực hiện Công văn số 829/SCT-TM ngày 27/5/2016 của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền các nội dung về Hiệp định thương mai tự do;

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trong huyện nắm và hiểu rõ hơn về các văn bản nói trên, phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và công tác, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng tải, giới thiệu các văn bản có liên quan:

1/  Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới;

2/ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016;

3/ Chương trình hành động số 44-CTHĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016;

4/ Công văn số 829/SCT-TM ngày 27/5/2016 của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền các nội dung về Hiệp định thương mai tự do;

5/ Một số nội dung cơ bản của Hiệp định thương mai tự do (tài liệu do Sở Công Thương tỉnh soạn thảo và cung cấp).

Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu đến quý vị.

Rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý vị!Họa My (Theo VP HĐND-UBND huyện)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...