Về việc đăng tải một số văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấ

Xem hình
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nắm rõ hơn việc triển khai các kế hoạch cũng như kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện,

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Lộc Ninh xin giới thiệu và đẳng tải một số văn bản liên quan để quý vị thuận tiện trong việc nghiên cứu, học tập:

1/ Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn huyện;

2/ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016 trên địa bàn huyện;

3/ Báo cáo số 87-BC/HU ngày 11/5/2016 của Huyện ủy Lộc Ninh về Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ban Biên tập rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị!Họa My - (VP)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...