Về việc đăng tải Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xem hình
Qua kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho thấy từ Trung ương đến các địa phương đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tuy nhiên, theo đánh giá tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW cũng cho thấy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 15/5/2016 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Lộc Ninh xin giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để thuận tiện trong việc nghiên cứu, học tập.

Nhấn vào đây để tải

Ban Biên tập rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị!Họa My - (VP)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...