Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Xem hình
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung cơ bản của luật; pháp lệnh mới được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm tốt và thực hiện có hiệu quả hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới;

Ngày 25/10/2016, UBND huyện Lộc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

 

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 07 luật và 01 pháp lệnh, bao gồm: Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Luật báo chí năm 2016, Luật điều ước quốc tế năm 2016, Luật trẻ em năm 2016, Luật dược năm 2016, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Pháp lệnh quản lý thị trường. Theo đó, UBND huyện Lộc Ninh đăng tải toàn bộ nội dung các văn bản luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII trên trang thông tin điện tử của huyện. (kèm theo đường dẫn tải tập tin ở phía cuối tin bài)

 

Một số nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh:

- Luật Tiếp cận thông tin năm 2016: bao gồm 5 chương, 37 điều và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện việc tiếp cận thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 

- Luật Điều ước quốc tế năm 2016: gồm 10 chương, 84 Điều, quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ khi luật này có hiệu lực.

- Luật Trẻ em năm 2016: gồm 7 chương, 106 điều, quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em(là người dưới 16 tuổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2017. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Trẻ em có hiệu lực.

- Luật Báo chí (sửa đổi) năm 2016: gồm 6 chương, 61 điều. Luật quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý Nhà nước về báo chí. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01- 01- 2017. Luật Báo chí ngày 28-12-1989 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/1999/QH10 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

- Luật Dược (sửa đổi): gồm 14 chương 116 điều đã được Quốc hội thông qua, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế năm 2016: gồm 4 điều đã được Quốc hội thông qua với 86,64% đại biểu tán thành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

- Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016: có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016, có 05 chương, 22 điều.

- Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016: gồm 8 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Pháp lệnh quy định vị trí, chức năng, tổ chức; hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng Quản lý thị trường.V. Thực - TP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...