Huyện Lộc Ninh triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

Nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Bình Phước, ngày 25/10/2016, UBND huyện Lộc Ninh ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020.

Theo đó để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Thông tin đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách, các quy định pháp luật mới ban hành về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, kết quả cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp của Đảng, Nhà nước tới Nhân dân; Phân công cụ thể trách nhiệm và tăng cường mối quan hệ phối hợp và phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị  trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện. UBND huyện Lộc Ninh triển khai tới các   quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW và các Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020 và các Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp;

- Hướng dẫn và phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các quy định pháp luật mới ban hành có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp;

- Tổ chức tham gia tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các quy định pháp luật mới ban hành có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp;

- Triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các quy định pháp luật mới ban hành có liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp bằng các hình thức phù hợp;

- Kiểm tra, theo dõi kết quả, đánh giá sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW và các Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020.

Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, UBND huyện Lộc Ninh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn hàng năm phải bám sát mục đích, nội dung, hình thức phối hợp; các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ban, ngành, địa phương, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách tư pháp; bảo đảm lồng ghép với việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch khác của ngành, địa phương để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.V. Thực - TP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...