Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm cụ thể hóa việc chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 3297/UBND-NC ngày 01/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 11/11/2016 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh đã ban hành Công văn số 1062/UBND-VX.

Theo Công văn này, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban ngành thuộc huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình. Kết hợp việc học tập và làm theo với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức.

Từng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm trong nhiệm kỳ. Trên cơ sở hướng dẫn tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cấp trên, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” và đánh giá việc thực hiện hàng năm.

 Ủy ban nhân dân huyện cũng giao cho Phòng Nội vụ tham mưu bổ sung nội dung kiểm tra việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, đồng thời tham mưu các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình. Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Nội vụ./.Họa My - (VP)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...