Về việc đăng tải Công văn số 56-CV/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy “Gửi tài liệu hướng dẫn về lễ tân, nghi thức trong việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp, sự kiện quan trọng

Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn xã hội trong hoạt động tổ chức các hội nghị, cuộc họp, sự kiện quan trọng trên địa bàn huyện, từ đó khắc phục những hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện nghi thức lễ tân, để từng bước nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, sự kiện quan trọng,

Ngày 19/4/2017 vừa qua, ông Hà Văn Gỉảng - Ủy viên Ban Thường vụ -  Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ký ban hành Công văn số 56-CV/BTGHU về việc “Gửi tài liệu hướng dẫn về lễ tân, nghi thức trong việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp, sự kiện quan trọng”.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Lộc Ninh xin đăng tải toàn văn Công văn nói trên kèm theo Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 12/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước “Về lễ tân, nghi thức trong việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp, sự kiện quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh” nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thuận tiện trong việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Ban Biên tập rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị!

Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 12/4/2017Họa My - VP. HĐND-UBND

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...