Hướng dẫn khen thưởng tổng kết công tác năm học hàng năm đối với ngành giáo dục

Để giúp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn huyện thực hiện tốt các quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện,

ngày 08/5/2017, UBND huyện Lộc Ninh ban hành Hướng dẫn số 01/HD-UBND về việc Hướng dẫn khen thưởng tổng kết công tác năm học hàng năm đối với ngành giáo dục, với các nội dung cụ thể như sau:

- Nguyên tắc thi đua:

Tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả thực hiện nội dung thi đua của tập thể, cá nhân đã đăng ký tham gia phong trào thi đua. Những trường hợp không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua. Hàng năm các đơn vị tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình để làm cơ sở bình xét danh hiệu thi đua cuối năm, trên cơ sở các danh hiệu thi đua đạt được mới tiến hành bình xét các hình thức khen thưởng tương ứng với thành tích đạt được.

- Nguyên tắc khen thưởng

Việc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể và cá nhân; coi trọng chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép để đạt số lượng; việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân không bắt buộc theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức càng cao.

- Tuyến trình xét khen thưởng

Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen Thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị sự nghiệp Giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện gồm các trường: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Dân tộc Nội trú, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tiến hành họp Hội đồng TĐKT nhà trường bình xét khen thưởng và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng các quy định gửi về UBND huyện (qua Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng - Phòng Nội vụ).

Việc công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo Khoản 3, Điều 30, Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh.

Việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở các đơn vị thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 10/8/2016 của ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh, cụ thể như sau:                                                                  

+ Đối với đề nghị công nhận sáng kiến để đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng trong tổng kết năm học thì hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng Sáng kiến ngành giáo dục huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 30/4 hàng năm;

+ Đối với đề nghị công nhận sáng kiến không phải để làm căn cứ xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng trong tổng kết năm thì không quy định thời gian.

- về tỷ lệ, thành phần hồ sơ và thời gian đề nghị khen thưởng

Việc bình xét khen thưởng phải đảm bảo đúng tỷ lệ tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 29, Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh.

- về thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 33, Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng các đơn vị gửi về UBND huyện (qua Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng - Phòng Nội vụ) với số lượng 02 bộ (có giá trị như nhau) trước ngày 15/6 hàng năm. Quá thời gian quy định nêu trên Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện không tiếp nhận hồ sơ, mọi thắc mắc về sau sẽ không được xem xét giải quyết.

- về biểu mẫu thực hiện theo các mẫu gửi kèm và các mẫu quy định tại Nghị định số 39/2012/NĐ-CP đồng thời gửi file mềm đề nghị khen thưởng về UBND huyện (qua Thường ừực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng - Phòng Nội vụ) địa chỉ Email: khenthuonglocninh@gmail.com.

- Một số lưu ý khi xét các hình thức khen thưởng

Đối với tập thể: Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chất lượng chuyên môn được phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xếp loại khá trở lên, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; Công đoàn đạt loại khá trở lên, Chi đoàn đạt Chi đoàn vững mạnh và không có cá nhân bị kỷ luật.

Đối với cá nhân: Đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, giấy khen hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng, thủ trưởng đơn vị gửi kèm kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong năm theo tinh thần Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Quyết định công nhận sáng kiến (đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”) để làm cơ sở cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện xét khen thưởng.

Đối với Phòng giáo dục và Đào tạo huyện: Có trách nhiệm đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các trường thuộc thẩm quyền quản lý về công tác chuyên môn thời báo cáo kết quả cho thường trực hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện để làm căn cứ xét khen thưởng.

- Các đơn vị dự kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng liên hệ trực tiếp Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn lập hồ sơ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ số điện thoại: 06513.568.881, di động: 0919.260.767 đ/c Sơn, 09790.46864 đ/c Đình để được hướng dẫn./.

Nhấn vào đây để tải/xem nội dung Hướng dẫn số 01/HD-UBNDMạnh - VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...