Việc xét sáng kiến ngành Giáo dục năm 2017

Xem hình
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND huyện Lộc Ninh về việc thành lập Hội đồng xét đề tài sáng kiến ngành giáo dục huyện;

Theo báo cáo của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Thường trực Hội đồng xét sáng kiến ngành giáo dục huyện năm 2017) chiều ngày 22/5/2017;

Căn cứ tình hình thực tế; nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác xét sáng kiến đối với ngành giáo dục huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch, tạo động lực cho các trường, cán bộ, giáo viên phấn đấu, thi đua thực hiện các phong trào giảng dạy, quản lý, Chủ tịch Hội đồng xét sáng kiến huyện chỉ đạo như sau:

1/ Hoãn cuộc họp Hội đồng xét sáng kiến ngành giáo dục huyện vào lúc 14 giờ 00 ngày 23/5/2017.  Lý do: Thường trực Hội đồng xét sáng kiến ngành giáo dục huyện chưa chuẩn bị xong hồ sơ, nội dung để phục vụ cuộc họp. Thời gian họp Hội đồng lần tới dự kiến vào ngày 29/5 hoặc ngày 30/5/2017.

2/ Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo công bố, niêm yết Quyết định thành lập, danh sách các thành viên của Tổ tư vấn đối với từng lĩnh vực trên Trang Thông tin điện tử của Phòng (Website).

3/ Gửi Quyết định thành lập và danh sách tổ tư vấn về Ủy ban nhân dân huyện (qua Chủ tịch Hội đồng xét sáng kiến của huyện) trước ngày 24/5/2017 để theo dõi, chỉ đạo.

4/ Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương niêm yết, công bố danh danh sách các cá nhân, đơn vị đã nộp sáng kiến trên Website; biên bản và kết quả xét sơ khảo của Tổ tư vấn đối với từng sáng kiến (kể cả sáng kiến đạt và không đạt). Thông báo cho tất cả các trường có sáng kiến biết, nghiên cứu và có ý kiến phản hồi đồng ý hay không đồng ý với kết quả xét sơ khảo của Tổ tư vấn. Nếu không đồng ý, trường và cá nhân có kiến phải có văn bản gửi về Hội đồng xét sáng kiến ngành giáo dục xem xét, tham mưu giải quyết. Trong văn bản phải nêu rõ, chứng minh được lý do.

5/ Khẩn trương mời các thành viên Tổ tư vấn ở các lĩnh vực có liên quan  về họp để xem xét lại một số hồ sơ sáng kiến có đơn đề nghị xem xét, phúc khảo lại. Kết quả xem xét lại phải được lập thành biên bản, có ký xác nhận của các thành viên tổ tư vấn, làm cơ sở giúp Hội đồng xét sáng kiến huyện thuận lợi trong họp xét lần tới, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ.

6/ Phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện đăng ký, xếp lịch làm việc trong tuần cuối tháng 5/2017 để họp Hội đồng xét sáng kiến đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo quy định.

7/ Nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND huyện bổ sung thêm một số thành viên Hội đồng am hiểu sâu ở một số lĩnh vực có đặc điểm riêng như: Công đoàn, Hội LHTN, Hội đồng Đội, Thư viện, công tác phổ cập…để tham gia xét sáng kiến đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

8/ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, lắng nghe dư luận, phản ánh có liên quan đến công tác xét sáng kiến để tham mưu xử lý kịp thời, đánh giá đúng thực chất sáng kiến. Chỉ đạo các trường, thành viên Tổ tư vấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 333/SKHCN-ChN ngày 13/4/2017 về việc Khắc phục tình trạng sao chép sáng kiến.

9/ Qua trình xét sơ khảo và tham mưu cho Hội đồng, cần chú ý đến các trường nằm trong lộ trình trường chuẩn quốc gia, các trường đã có nhiều thành tích trong thi đua qua các năm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các trường, cá nhân có sáng kiến tiếp tục hoàn thiện sáng kiến của mình. Trường hợp nào có biểu hiện sao chép sáng kiến thì kiên quyết loại và ghi rõ trong biên bản.

10/ Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức, xác định vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng, tổ tư vấn, không để xảy ra các trường hợp thắc mắc, khiếu nại có liên quan.

Quá trình thực hiện, có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng (qua Phòng GD&ĐT) xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nhấn vào đây để tải/xem nội dung Công văn số 01/HĐXSK ngày 23/5/2017Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...