Yêu cầu cung cấp số điện thoại, số CMND của các hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bận xã Lộc Thành và xã Lộc Khánh

Xem hình
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng và phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009, Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 và Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 19/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Kế hoạch số 165/KH-STTTT ngày 14/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về Khảo sát, kiểm tra, thẩm định hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo trong vùng phủ sóng của truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017,

Ngày 03/4/2017, UBND huyện Lộc Ninh đã ban hành Công văn số 272/UBND-VX về việc Thực hiện khảo sát, thống kê số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thuôc đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin, tính đến ngày 21/4/2017, 14/16 xã, thị trấn đã cung cấp đầy đủ danh sách và thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. Tuy nhiên, đến thời điểm này, 02 xã Lộc Thành và xã Lộc Khánh chưa thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin về việc cung cấp số điện thoại và số chứng minh nhân dân của người đề nghị hỗ trợ. Đối chiếu quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì các hộ này không đủ điều kiện hợp lệ để được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.

Nhằm đảm bảo 100% hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất theo quy định, ngày 24/5/2017, UBND huyện ban hành Công văn số 485/UBND-VX v/v Yêu cầu cung cấp số điện thoại, số CMND của các hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bận xã Lộc Thành và xã Lộc Khánh, cụ thể Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

1/ Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, xã Lộc Khánh

Chỉ đạo các ban, ngành có liên quan, các ấp khẩn trương rà soát, kiểm tra lại danh sách và cung cấp đầy đủ thông tin (sổ điện thoại, sổ chứng minh nhân dân) của các hộ nghèo và cận nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn quản lý theo quy định gửi về UBND huyện (qua Phòng VH&TT) trước llh00” ngày 26/5/2017 để tổng họp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. Trường hợp không cung cấp được đầy đủ thông tin (số điện thoại và số chứng minh nhân dân) phải có văn bản báo cáo nêu rõ lý do không cung cấp đượsc.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu các hộ nghèo và cận nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn quản lý không cung cấp được đầy đủ thông tin và không được thụ hưởng chương trình, hoặc có thắc mắc, khiếu nại.

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Lộc Thành và xã Lộc Khánh rà soát lại danh sách và cung cấp đầy đủ thông tin của hộ nghèo và cận nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn quản lý theo quy định. Đồng thời tham mưu UBND huyện tổng hợp danh sách đối tượng được thụ hưởng gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 16h00”ngày 26/5/2017.
Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...